Privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

OMFANG OG ÆNDRINGER

Dette er en generel information om, hvordan vi behandler eksterne registreredes, såsom kunders og forretningspartneres, personoplysninger.

I det omfang det er relevant, stiller vi yderligere information om behandling af personoplysninger til rådighed i specifikke situationer. En sådan information kan ændre og/eller supplere denne information. 

Denne information kan til enhver tid opdateres. Når det sker, stiller vi straks en opdateret version af informationen med de relevante ændringer til rådighed. 

 

DATAANSVARLIGE OG KONTAKTOPLYSNINGER

ALK og alle selskabets enheder (den fulde liste og kontaktoplysninger kan ses her) er i fællesskab dataansvarlige i forhold til personoplysninger. Som udgangspunkt er vores lokale ALK-selskaber det primære kontaktpunkt for registrerede i en given region, også hvis enkeltpersoner udøver deres rettigheder. Sådanne rettigheder kan dog udøves i forhold til og over for enhver af de dataansvarlige.

De primære kontaktoplysninger for dit sprog/din region er: ALK-Abelló Nordic A/S, Bøge Allé 6-8, bygn 10, 2970 Hørsholm, Denmark, email infodk@alk.net

Kontaktoplysningerne på ALK's databeskyttelsesrådgiver kan ses her.

 

PERSONOPLYSNINGER, VI BEHANDLER

Generelt behandler vi kun dine personoplysninger, hvis de er nødvendige af hensyn til vores legitime forretningsmæssige formål, hvis vi er forpligtet til det i henhold til relevant lovgivning, eller hvis du vælger frivilligt at afgive dem.

Vi behandler kun følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, hvis det er tilladt i henhold til relevant lovgivning, eller hvis du giver eksplicit og informeret samtykke. Vi indsamler ikke forsætligt personoplysninger om børn online via vores hjemmesider og apps, og i andre situationer indsamler vi kun sådanne personoplysninger, hvis det er relevant og passende i henhold til relevant lovgivning. I tilfælde hvor vi gør dette, involverer vi altid barnets forældre eller værge. 

 

Vi skal have en grund (’formål’) og et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Specifikke typer personoplysninger og relevante oplysninger er som følger:

 1. Personoplysninger, der er nødvendige af hensyn til gennemførelsen af kontrakterne med dig (f.eks. hvis du bestiller vores produkter eller underskriver en forretningsaftale, hvor du leverer produkter eller serviceydelser til os eller modtager produkter eller serviceydelser fra os), såsom dine kontaktoplysninger; kontraktrelevante identifikatorer; betalingsoplysninger; ordre-, afsendelses- og leveringsoplysninger; oplysninger om kontrakten og dens resultatparametre;
  1. Formål: Gennemførelse af kontrakten med dig
  2. Retsgrundlag: Gennemførelse af kontrakten med dig
  3. Opbevaringsperiode: Så længe kontrakten er i kraft og i to år derudover (perioden kan forlænges, f.eks. i tilfælde af en retlig forpligtelse eller et sagsanlæg)
  4. Personoplysningernes kilde: Personoplysninger indhentes typisk fra dig og via interne forretningsprocesser
  5. Krav om afgivelse af personoplysninger og konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger: Personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en kontrakt, er en betingelse for at indgå kontrakten/afgive en ordre og for at modtage eller levere relevante produkter og serviceydelser.

 

 1. Personoplysninger, det er nødvendigt at behandle for at opfylde retlige forpligtelser, såsom skatteoplysninger, relevante oplysninger om helbred, sikkerhed og arbejdskapacitet, oplysninger i henhold til hvidvasklovgivningen osv.
  1. Formål: Overholdelse af retlige forpligtelser
  2. Retsgrundlag: Overholdelse af retlige forpligtelser
  3. Opbevaringsperiode: Så længe det er påkrævet i den relevante lovgivning
  4. Personoplysningernes kilde: Personoplysninger indhentes typisk fra dig og via interne forretningsprocesser
  5. Krav om afgivelse af personoplysninger og konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger: Du kan være forpligtet til at afgive bestemte personoplysninger, såsom skatteidentifikationsnummer, i henhold til relevant lovgivning, og hvis du ikke afgiver sådanne personoplysninger, kan det medføre, at ALK ikke kan overholde sine retlige forpligtelser og dermed kan blive udsat for konsekvenser i henhold til relevant lovgivning.

 

 1. Personoplysninger, vi har en legitim interesse i at bruge i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, såsom forretningsdokumenter og oplysninger om vores forretningsforhold og forretningsmæssige aktiviteter; relevante forretningsmæssige klassifikationer og kontaktoplysninger; offentligt tilgængelige forretningsrelevante oplysninger om faglige medarbejdere hos og repræsentanter for virksomheder og myndigheder; forretningsmæssige e-mails og korrespondance; oplysninger af relevans for deltagelse i konferencer og uddannelse eller for gennemførelse af offentlige interviews eller deltagelse i officielle begivenheder; IT-sikkerhed og administrationsoplysninger (vi anvender også cookies – når du besøger vores hjemmesider, informerer vi dig om brugen af disse); oplysninger, der er nødvendige for at forhindre bedrageri eller misbrug og for at sikre helbred og sikkerhed under forretningsrejser og -begivenheder; sikkerheds- og gæsteoplysninger, herunder videoovervågning anvendt for at sikre vores anlæg. Vi har også en legitim interesse i at udveksle personoplysninger inden for ALK-koncernen til interne administrative formål samt i efter behov at videregive personoplysningerne til eksterne parter, vi samarbejder med (f.eks. rejseudbydere);
  1. Formål: At drive vores forretning på en effektiv og sikker måde, herunder opretholde beskyttelsen af personoplysninger og af medarbejdere og patienter, og sikre en passende kvalitet af produkter og serviceydelser, direkte markedsføring af ALK-produkter og serviceydelser, der svarer til dem, du allerede køber (du kan altid vælge dette fra)
  2. Retsgrundlag: Vores legitime interesser
  3. Opbevaringsperiode: Personoplysninger opbevares kun, så længe det er relevant, og vil være underkastet løbende gennemgang og interne opbevaringsregler. Typisk opbevarer vi forretningsmæssige personoplysninger i en periode på to år efter vores seneste interaktion.
  4. Personoplysningernes kilde: Personoplysninger indsamles efter behov typisk fra dig og fra interaktionen med dig og med forretningspartnere
  5. Krav om afgivelse af personoplysninger og konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger: I de fleste tilfælde er personoplysninger tilgængelige via interaktion og forretningsmæssige aktiviteter, du indgår i. I sjældne tilfælde kan du blive bedt om at afgive bestemte personoplysninger, hvis det er berettiget at kræve de pågældende personoplysninger af hensyn til relevante forretningsmæssige aktiviteter. I sådanne tilfælde vil eventuelle konsekvenser blive meddelt dig efter behov.

 

Du kan til enhver tid kontakte os og bede om yderligere information om, hvordan vi opretholder balancen mellem vores legitime interesser og dine rettigheder og frihedsrettigheder.

 

 1. Personoplysninger, du giver samtykke til må behandles, f.eks. hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e) eller afgiver valgfri information i kontaktformularer
  1. Formål: At gøre det muligt for dig at videregive oplysninger og at modtage oplysninger eller serviceydelser, der er tilpasset dine behov
  2. Retsgrundlag: Samtykke
  3. Opbevaringsperiode: Personoplysninger opbevares kun, så længe du ønsker det, eller så længe vi anser det for at være relevant i forbindelse med forretningsforholdet eller serviceydelsen, alt efter hvad der kommer først
  4. Personoplysningernes kilde: Personoplysningerne indhentes normalt direkte fra dig
  5. Krav om afgivelse af personoplysninger og konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger: Du er ikke forpligtet til at afgive disse personoplysninger

Vi vil så vidt muligt give dig yderligere oplysninger, f.eks. om specifik relevant lovgivning og opbevaringsperioder.

 1. Personoplysninger om tekniske data (inklusive IP-adresse)
  1. Formål: At analysere kunders søgemønstre for at sætte os i stand til at drive, udvikle og forbedre vores webside.
  2. Retsgrundlag: Behandling nødvendig for vores legitime interesser som beskrevet i formålet.
  3. Opbevaringsperiode: vi vil fastlægge en passende opbevaringsperiode for tekniske data, og ved fastlæggelse af hvad der er passende, vil vi overveje mængden, naturen og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle skaderisiko fra uautoriseret brug eller afsløring af dine personoplysninger, formålet med behandling af dine personoplysninger, hvorvidt vi kan opfylde disse formål på anden måde samt de relevante love og regulativer, skattemæssige, regnskabsmæssige eller andre krav. Ønsker du yderligere information omkring vores dataopbevaringsperioder er du velkommen til at kontakte:infodk@alk.net
  4. Personoplysningernes kilde: Når du interagerer med vores webside, vil vi automatisk indsamle tekniske data om dit udstyr og dine søgeaktiviteter og -mønstre. Vi indsamler disse data ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Se afsnittet om "Cookies".
  5. Krav om afgivelse af personoplysninger og konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger: Du kan indstille din browser til at afvise alle eller visse cookies. Men hvis du inaktiverer eller afviser cookies vil visse dele af vores webside muligvis ikke være tilgængelig eller ikke fungere rigtigt. Se afsnittet om "Cookies".

 

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL (MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER)?

 

Vi vil så vidt muligt give dig yderligere oplysninger om specifikke tredjeparter og databehandlere.

i.                ALK’S MEDARBEJDERE OG EKSTERNE DATABEHANDLERE

Modtagerne af dine personoplysninger vil være medarbejdere i ALK-koncernens enheder samt eksterne databehandlere, der leverer specifikke serviceydelser og behandler personoplysninger på vores vegne. De modtager dine personoplysninger udelukkende på et ’need-to-know’-grundlag og er underlagt forpligtelsen til fortrolighed og efter underskrivelse relevante juridiske dokumenter.

ii.               UAFHÆNGIGE TREDJEPARTER

Vi kan efter behov videregive dine personoplysninger til uafhængige tredjeparter, såsom advokater, offentlige myndigheder og tredjepartsrevisorer. I andre situationer, som for eksempel ved brug af eksterne forsendelses- eller betalingsudbydere, vil du blive involveret i processen og, i det omfang det er relevant, blive tilbudt valgmuligheder med hensyn til transaktions- og betalingsmetode.

iii.               OVERFØRSEL AF DATA FRA EU/EØS TIL TREDJELANDE

Hvis vi udveksler personoplysninger fra EU/EØS med en virksomhed eller et ALK-selskab i et tredjeland, kan vi anvende kontraktbestemmelser, der matcher EU-standarder, således at den modtagende virksomhed skal håndtere personoplysningerne på passende vis, medmindre landet, hvori virksomheden driver forretning, allerede af EU anses for at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Yderligere oplysninger om sådanne kontraktbestemmelser kan ses her. Hvis der er behov for dataoverførsel i andre situationer, underretter vi dig om de specifikke complianceforanstaltninger, der er truffet for at håndhæve EU-lovgivningen.

 

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført øverst på denne information, eller på samme måde, som da du afgav dine personoplysninger eller gav dit samtykke. I nogle tilfælde vil vi også kunne give dig adgang til at ændre og downloade dine personoplysninger og til at ændre dine privatindstillinger online via en sikker forbindelse.

 

TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere formål, har du ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage (uden at det påvirker lovligheden af den behandling af personoplysningerne, der fandt sted, inden du trak samtykket tilbage).

 

INDSIGT OG BERIGTIGELSE

Igennem hele perioden, hvor vi behandler dine personoplysninger, har du ret til indsigt i oplysningerne samt til at få urigtige oplysninger berigtiget.

Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger; kopien vil blive udleveret til dig på en sådan måde, at andre personers rettigheder og privatliv respekteres.

Du har også ret til at anmode os om at give dig relevante oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

 

DATAPORTABILITET

Såfremt du på basis af dit samtykke eller som følge af en kontrakt mellem dig og vores organisation har afgivet personoplysninger til os, er disse personoplysninger underlagt retten til dataportabilitet.

Det betyder, at du har ret til at modtage sådanne personoplysninger i et portabelt format (et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format) og at få transmitteret oplysningerne til dig, eller, hvis teknisk muligt, direkte til en anden dataansvarlig (en enhed eller person efter dit valg).

Bemærk, at personoplysningerne vil blive udleveret til dig på en sådan måde, at andre personers rettigheder og privatliv respekteres.

 

RET TIL INDSIGELSE

I alle tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved at angive grunde, der vedrører din situation. Du kan gøre indsigelse uden at angive grunde, hvis dine personoplysninger bruges til direkte markedsføring.

 

RET TIL SLETNING (’RET TIL AT BLIVE GLEMT’)

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet og om, at de ikke længere behandles. Hvis vi stadig har behov for og/eller er forpligtet i henhold til lovgivningen til at opbevare sådanne oplysninger, kan sletningen af de pågældende personoplysninger dog blive udskudt. I sådanne tilfælde vil du blive underrettet om udskydelsen og dennes årsag samt om, hvornår sletningen vil finde sted.

 

BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Som alternativ til sletning kan du anmode om at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Yderligere behandling af personoplysninger, der er underlagt begrænsning af behandling, kan kun finde sted med dit samtykke eller af årsager i henhold til gældende lovgivning.

Hvis begrænsning af behandling ikke er mulig, fordi vi er nødsaget til og bemyndiget eller forpligtet i henhold til lovgivningen til at behandle oplysningerne, vil du blive underrettet herom og om årsagen hertil.

Du vil også blive underrettet, såfremt begrænsningen af behandlingen ophæves, så du om nødvendigt kan træffe foranstaltninger.

 

KLAGER

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på, med den information, du modtager, eller med et andet aspekt i relation til beskyttelsen af dine personoplysninger, beder vi dig kontakte os. Du kan også kontakte ALK’s databeskyttelsesrådgiver(e) direkte.

 

RET TIL AT INDGIVE KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Hvis det er din opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder EU-retten, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed i den EU-medlemsstat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Enhver af disse myndigheder har en hjemmeside på sit officielle sprog, hvor alle nødvendige oplysninger forklares. Hvis du har problemer med at indhente disse oplysninger, er du velkommen til at bede os om hjælp.

 

SIKKERHED OG VORES VÆRDIER

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at sikre, at de behandles i henhold til gældende love og standarder. Vi har en række relevante interne politikker, procedurer og retningslinjer, og vi sikrer desuden, at vi har relevante fortroligheds-, databehandlings- og andre aftaler og bestemmelser på plads, så dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet.

Vi værner om værdier vedrørende privatlivets fred og ønsker at sikre, at dine personoplysninger er beskyttede. I det omfang det er relevant, vil du modtage specifik information om risici og eventuelle risikobegrænsende foranstaltninger, vi træffer. Læs mere i ALK’S PRINCIPPER FOR DATABESKYTTELSE, som findes her.

 

AUTOMATISKE AFGØRELSER, HERUNDER PROFILERING

For at kunne drive vores forretning effektivt og levere produkter og serviceydelser af høj kvalitet, anvender vi en række automatiske værktøjer og klassifikationer, som er relevante for, at vi kan drive vores forretning.

Du vil dog ikke blive genstand for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling (herunder profilering), og som på nogen måde kan påvirke dine juridiske rettigheder. 

 

 

Privatlivspolitik i forbindelse med dit besøg hos ALK-Abelló A/S


December 2023

Efter databeskyttelsesforordningens art. 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 

 1. Hvem er dataansvarlig
 2. Hvad er formålet med behandlingen 
 3. Hvad er behandlingsgrundlaget 
 4. Hvor kommer dine personoplysninger fra
 5. Hvilken behandling foretages der af dine personoplysninger 
 6. Hvilke kategorier af personoplysninger
 7. Hvem har adgang til personoplysningerne – modtagere eller kategorier af modtagere
 8. Hvor og hvor længe  
 9. Hvad er dine rettigheder
 10. Klagemulighed

Vi ønsker, at du forstår, hvem vi er, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, og hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

1. Hvem er dataansvarlig

ALK er såkaldt "dataansvarlig". Det betyder, at det er os, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af dine personoplysninger, som indsamles af os i forbindelse med dit besøg hos os. 

Vores kontaktoplysninger er
ALK-Abelló A/S
CVR nr.: 63717916
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Denmark
Tel. +45 45 74 75 76

Databeskyttelsesrådgiver:
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 38538071
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
Denmark
Tel. + 45 72 27 30 02
E-mail: dpo.alk@bechbruun.com
Sikker e-mail via: https://dpo.bechbruun.com/alk 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ALK Facility Management eller vores databeskyttelsesrådgiver. 


 

2. Hvad er formålet med behandlingen 

Når du besøger vores kontorfaciliteter og øvrige lokaliteter, behandler virksomheden dine personoplysninger via TV-overvågning og adgangskort. 

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål: 

 • At give dig adgang til vores kontorfaciliteter og øvrige lokaliteter
 • For at administrere dit besøg hos os
 • At forebygge og opklare kriminelle handlinger
 • Sikre vores medarbejdere og besøgende
 • Afklare øvrige drifts – og sikkerhedsmæssige forhold, som f.eks. kontrol af adgang til de pågældende lokaliteter, blokerede flugteveje indbrud, hærværk og lignende samt sikre fakta til brug ved afklaring af tvister og afklaring af tekniske problemer 

3. Hvilke behandlingsgrundlag 

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af: 

 • Lov om TV-overvågning, jf. bekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer der følger af § 4 i lov nr. 542 af 8 juni 2006 og § 1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge virksomhedens legitime interesse i f.eks. at kunne give dig adgang til vores kontorfaciliteter og øvrige bygninger, at sørge for at virksomheden er et sikkert og trygt sted at arbejde samt driftsoptimering, databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Vi anvender databeskyttelseslovens § 8, stk. 2-5 som grundlag, hvis overvågning afslører kriminelle handlinger. Skiltning tydeliggør TV-overvågningen for medarbejdere, besøgende og leverandører, og virksomheden har vurderet, at vores formål for behandlingen af personoplysninger er passende og relevante for at forfølge dennes legitime interesser
 • Behandlingen er nødvendig til at fastslå retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f)

4. Hvor kommer dine personoplysninger fra

De personoplysninger vi behandler om dig stammer fra TV-overvågningen i og omkring virksomhedens faciliteter samt oplysninger, som du har opgivet i forbindelse med adgangskontrol. 

5. Hvilken behandling

Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering, opbevaring, anvendelse og sletning af dine personoplysninger. 

6. Hvilke kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig: 

 • Billeder og video-sekvenser uden lyd optaget i virksomheden samt uden for virksomhedens faciliteter
 • I særlige tilfælde kan der ske behandling af følsomme personoplysninger, som sker i overvågede områder
 • Navn, arbejdsplads, e-mailadresse og telefonnummer

7. Hvem har adgang til personoplysninger – modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande uden for EU og EØS. Dine personoplysninger opbevares af vores leverandør, der yder service og support til TV-overvågningen og er kontraktuelt forpligtet til at overholde relevante persondataretlige regler. Hvis det er nødvendigt, kan vi dele dine personoplysninger med advokater og rådgivere, samt offentlige myndigheder, fx politiet. 

8. Hvor og hvor længe 

Dine personoplysninger (navn, telefonnr., e-mailadresse og arbejdsgiver) bliver slettet efter 5 år. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivning.  

Optagelser fra TV-overvågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik sag f.eks. i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse. I så fald opbevares oplysningerne så længe, det er nødvendigt for behandlingen af den konkrete hændelse. 

Optagelser fra TV-overvågning, der er sket med andre formål, vil blive slettet, når det ikke længere tjener til et formål at opbevare oplysningerne. 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig. 

      a) Ret til at se oplysninger (indsigt) 

          Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

       b) Ret til berigtigelse 

            Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. 

        c) Ret til sletning 

             Se overfor om vores generelle slettefrister. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet personoplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer. 

         d) Ret til begrænsning af behandling

              Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

          e) Ret til indsigelse

               Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller leverandørens behandling af dine personoplysninger. 

                Hvis du gør indsigelse mod ALKs behandling af dine personoplysninger på baggrund af konkrete grunde, der vedrører din særlig situation, må virksomheden som udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne. En undtagelse er dog, hvis ALK påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

              f) Ret til at få transmitteret oplysninger

                  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående muligheder, kan du kontakte ALK på data.protection@alk.net. 

10. Klagemulighed

Ret til at klage til datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynet kontaktoplysninger på Datatilsynet.

I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder kan du læse mere om dine rettigheder. Vejledningen finder du her. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 

Last updated: 2024.02.02